Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
16.12.2022
PF 2022
Vážení zákazníci,děkujeme Vám všem za přízeň, kterou jste nám v letošním roce věnovali a těšíme se na Vás v tom roce příštím PF 2023 číst celé
07.12.2022
GDPR READY
Bezpečnost a ochrana osobních údajů zákazníků e-shopu ALENKA. Při nakládání s daty se náš e-shop řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů... číst celé
07.12.2022
Dobírkové balíky České pošty
Velice se omlouváme našim zákazníkům, ale z důvodu neustálého nedoručování zásilek na dobírku, jsme byli nuceni tuto službu z naší nabídky do odvolání... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY
E-SHOP ALENKA
PETR CIKHART
Slezanů 2298/7
16900 Praha 6
kontaktní osoba: Ing.Martina Cikhartová
tel: 602541312
email: orechovka@inmes.cz


Objednací doba : NONSTOP

 

 IČO: 13807358 

DIČ: CZ7206120328
Bankovní spojení : 5000820001/5500

Nákupní řád:

Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba podnikají na základe ŽL uvedená výše a touto fyzickou osobou provozovaný internetový obchod www.eshopalenka.cz 

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu.

Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetové nákupní galerie jsou včetně příslušné sazby DPH. Pokud je použit údaj o ceně bez DPH, je tato skutečnost zřetelně vyznačena tak, že je k údaji o ceně připojen text „bez DPH“. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení a popis zboží se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce nebo importéra daného zboží a mají pouze informativní charakter. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéři daného zboží

 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Ustanovení § 1826 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku: „Při použití elektronických prostředků uvede podnikatel i údaje o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít…“

 

Objednávka - uzavření smlouvy

 1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu  je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.
 2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.
 3. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.
 4. Objednáním zboží dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem a s prohlášením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném  tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.
 5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy elektronickou poštou na adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti, je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod. Pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou kupujícímu rovněž přístupná v dokumentu Ochrana osobních údajů.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.
 8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky (návrhu smlouvy), či vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě v rámci internetového obchodu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to požádá. Může tak učinit kdykoliv písemně - zasláním emailové zprávy na adresu orechovka@inmes.cz, popřípadě osobně či telefonicky.
 9. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

 

Dodací podmínky a expedice zboží

Obvyklou lhůta pro doručení zboží skladem na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí jeden až sedm pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u plateb převodem začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou. Rezervace zboží v objednávce je 5 pracovních dní, nedohodnou-li se strany jinak.

Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.

Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné nabídky uvedené v sekci způsoby doručení a plateb.V případě nepřevzetí zásilky a řádného neodstoupení od smlouvy, si prodávají vyzhrazuje právo na úhradu prokazatelných výdajů s odesláním zásilky kupujícímu.

Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.

K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

 

Reklamace

Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v dokumentu Reklamační řád internetového obchodu, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

 1. Kupující – fyzická osoba nepodnikatel - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být nepoužité a vrácené v původním obale.
 2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího bez udání důvodu se děje tak, že kupující tento svůj úmysl sdělí prodávajícímu nejpozději v poslední den, ve kterém tak lze učinit. Může tak učinit telefonicky, písemně či osobně.
 3. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků zvolenou formou.
 4. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.
 5. Nevyzvednuté zásilky rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky s dobírkovou částkou dává zákazník prodejci na vědomí, že o zboží nemá zájem a odstupujete od kupní smlouvy.Skutečnost je však úplně jiná.
  Je dobré si uvědomit, že zasláním objednávky dává předpoklad k uzavření kupní smlouvy, která je závazná předáním objednaného zboží přepravní společnosti nejen pro prodejce, ale i pro zákazníka. Prodávající (tedy my) se zavazuje zboží dodat, a kupující (tedy Vy) se zavazuje ho převzít a zaplatit. Prodávající svou povinnost splní okamžikem předání přepravní společnosti.
   Prodávající se snaží vyhovět a co nejrychlejší odeslání zásilky a informuje každého zákazníka e-mailem nebo sms zprávou. Pokud si zásilku zákazník od přepravce nepřevezmete, jedná se z jeho strany o porušení kupní smlouvy a zákazník odpovídá za škodu, která tímto krokem propadávajícímu vznikne. Zákazník je tedy povinni uhradit prodávajícímu náklady vynaložené na zaslání balíku dle § 1821 OZ.
   Pokud se prodávajícímu zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá,  bude zaslána výzva na zaplacení zbytečně uhrazeného poštovného a balného a to ve lhůtě ze splatností do 14-ti dnů. Pokud nedojde k uhrazení, prodávající předá dlužnou částku právní kanceláři k vymáhání.
   Upozorňujeme na to, že v takovém případě se konečná částka požadovaná po dlužníkovi šplhá až na několik tisíc korun.
   Jestliže bude mít zákazník zájem o opětovné zaslání zboží, prodávající zákazníkovy vyhoví až po zaplacení částky zahrnující cenu zboží, původní poštovné a balné a nové poštovné předem na náš účet.
   Prodávající si vyhrazujeme právo neakceptovat v budoucnu další objednávky, zákazníků kteří si nevyzvedli objednané zboží a nezaplatili náklady na doručení balíku. 
   Z výše uvedeného vyplývá, že je určitě lepší stornovat objednávku před odesláním zásilky.

  Náklady spojené s odesláním balíku.

  Cena zaslání zásilky je shodná s aktuální cenou přepravy  na stránkách e-shopu.

  Cena dobírečného číní 60Kč za každý 1 balík , částka za balné bude připočtena k ceně za přepravu a to  v případě nevyzvednuté zásilky

 6. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
 7. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující – fyzická osoba nepodnikatel - nemůže odstoupit od kupní smlouvy: Prodávající si v níže specifikovaných případech vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy:
  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
  6. softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem)
 8.  
  1. u kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu do 5ti dní od uskutečnění objednávky
  2. u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a svým konáním tak způsobuje prodávajícímu škodu
 
 

 

Reklamační řád
Na všechny produkty z naší nabídky je poskytována dvouletá záruční lhůta, která začíná běžet dnem převzetí zboží. Pokud po obdržení zásilky shledáte zboží vadným, nezbývá nic jiného než jej reklamovat. Pro řádný průběh a provedení reklamace je nutné splnit tyto podmínky:
 1. Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním obalu společně s kopií faktury, která slouží zároveň jako záruční list, a dokladu o zaplacení.
 2. Je vhodné přiložit písemné vyjádření obsahující popis vady.
 3. Zboží je nutné doručit na výše uvedou adresu a označit viditelným nápisem reklamace !!!!!
 4. Reklamace bude považována za neoprávněnou v případě, že k poškození výrobku došlo při přepravě (odpovědný je v tomto případě dopravce), při neodborném zacházení nebo používání výrobku v jiných než uvedených podmínkách.
Do 3 dnů od doručení reklamovaného zboží Vás budeme e-mailem nebo telefonicky (podle Vašeho přání) informovat o dalším postupu. Reklamace jsou většinou vyřizovány do 30 dnů. O výsledku reklamace budete písemně informováni. Zároveň Vám bude i odesláno opravené nebo vyměněné zboží, případně vrácené peníze.
 

Příjemce zásilky je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Při přejímce nekontroluje obsah zásilky a nevyžaduje si účast osádky vozidla. Pokud příjemce zjistí zjevné vady, oznámí tuto skutečnost bez odkladu zasílateli, který je povinen sepsat zápis o škodě. Skrytou vadu je příjemce zásilky (příkazce) povinen oznámit zasílateli bez odkladu, nejpozději však do tří dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pokud tato zásada nebude prokazatelně dodržena, má zasílatel právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody během přepravy. V obou případech (podle odst. 3 a 4) má zasílatel právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí příjemce se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí příjemce bez souhlasu zasílatele zásilku likvidovat nebo přepravovat na jiné místo. U poškozených zásilek, zejména u takových, kde škoda přesahuje částku Kč 50 000,--, je příkazce, příjemce i odesílatel povinen umožnit ohledání zásilky také zástupci pojišťovny zasílatele. Příjemce zásilky je povinen poškozenou zásilku vydat zasílateli v okamžiku, kdy zasílatel příkazci sdělil, že odpovědnost za škodu uznává a uhradí. Sepsání „Zápisu o škodě“ nelze považovat za uplatnění reklamace.

 

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Správcem osobních údajů je PETR CIKHART, se sídlem Slezanů 2298/7, 16900 Praha 6, IČO: 13807358 (dále také „Eshop“). Správce prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení GDPR) a v souladu se zákonem č.110/2019 ze dne 12. 3. 2019 o zpracování osobních údajů.


Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka dostupného na orechovka@inmes.cz

 

Od 9.2.2017 jsme registrovaným zpracovatelem osobních údajů dle náležitostí Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Osvědčení o registraci 00070937

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30

 

 

 1. Kategorie osobních údajů, účely a právní základy zpracování

Zpracováváme pouze nezbytné osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s koupí našich produktů, resp. uzavření smlouvy o koupi zboží. Jde např. o objednávku z Eshopu, návštěvu webové prezentace, registrace na našich webových stránkách, apod.).


Jde o osobní údaje obecné kategorie – zejména identifikační a kontaktní údaje.

 

1.1.            Nákup zboží na Eshopu, dodání zboží

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy, fakturaci, dodání zboží a další účely vyplývající ze zákona. Jedná se zejména o:

 

 • Jméno a příjmení,
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa,
 • Email,
 • Telefon,
 • IČO fyzické podnikající osoby,
 • Číslo účtu.

 

Osobní údaje k těmto účelům jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění dalších právních povinností vyplývajících ze zákona a/nebo ze smluvního vztahu (jde např. o daňovou evidenci, fakturaci, promlčecí lhůta, apod.).

 

1.2.            Registrace do zákaznického systému
Na našem e-shopu se také můžete zaregistrovat a vytvořit si uživatelský účet, díky kterému budete mít přehled o stavu své objednávky. K tomuto účelu zpracováváme v rámci oprávněného zájmu a dalších právních povinností následující osobní údaje:

 

 • Jméno, příjmení,
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa,
 • Email,
 • Telefon
 • Přihlašovací jméno, heslo.

 

V případě, že zrušíte svůj zákaznický účet, budou Vaše osobní údaje zpracovávány ještě po dobu nezbytně nutnou ke splnění dalších právních povinností.

 

1.3.        Kontaktní formulář

V případě, že máte na nás dotaz nebo požadavek, je možné nás kontaktovat skrze kontaktní formulář. Abychom mohli Váš požadavek řádně vyřešit, potřebujeme Vaše následující osobní údaje:

 

 • Jméno, příjmení
 • Email
 • Telefon (není nutný)

 

Tyto osobní údaje budou zpracovány pouze pro výše zmíněný účel a uchovávány pro splnění dalších právních požadavků (např. 3 roky po dobu promlčecí lhůty).

 

1.4.         Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které jsou uloženy na Vašem počítači v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu. Používáním webu uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 

 • Nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
 • Analytické cookies – pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách.

 

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost zablokovat používání technologie cookies nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu.

 

 

 1. Forma zpracování a přístupy k osobním údajům

 

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů byla přijata vhodná organizační a technická zabezpečení vycházející z GDPR včetně řízení přístupů k osobním údajům. Vaše osobní údaje budou uchovávány jak elektronicky tak písemně. Přístupy k osobním údajům jsou omezeny a řízeny. Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých mají přístup pouze určení zaměstnanci Eshopu. Likvidace elektronických i píemných dat probíhá pravidelně dle skartačního řádu.

 

 1. Příjemci osobních údajů – zpracovatelé

  Eshop veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím stranám. Výjimku mohou tvořit následující situace:

 

 • Podílející se na dodání zboží/realizaci plateb,
 • Zajišťující služby provozování Eshopu a další služby s provozováním webové prezentace,
 • Zajišťující služby daňové, apod.

 

Eshop nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí (mimo EU). Předávání osobních údajů v rámci EU probíhá mezi Českou republikou a Slovenskem pouze za účelem nákupu a dodání zboží.

 

 1. Lhůta zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Správcem (Eshop) a Subjektem údajů (Zákazník), a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.

V případě uzavření smlouvy podle Obchodních podmínek Správce budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Správcem (Eshopem) a Subjektem údajů (Zákazníkem), a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce (Eshopu).

Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Správcem (Eshopem) a Subjektem údajů (Zákazníkem).

Po uplynutí lhůt uvedených v tomto článku Správce (Eshop) osobní údaje bezpečně zlikviduje.

 

 

 1. Jaká máte práva?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva:

 • Právo na informaci o zpracování osobních údajů,
 • Právo na přístup k osobním údajům,
 • Právo na editaci osobních údajů,
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v případech, kdy pominul účel/lhůta zpracování osobních údajů,
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • Právo požadovat přenesení osobních údajů,
 • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů v určitých případech,
 • Právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pro marketingové účely) kdykoli odvolat,
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů na posta@uoou.cz v případě, že budete mít podezření na protiprávní zpracování Vašich osobních údajů.

 

 1. Závěrečná ustanovení

V případě jakéhokoli požadavku ohledně zpracování Vašich osobních údajů využijte prosím e-mail: orechovka@inmes.cz

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. V případě neúměrné žádosti o podání informací o zpracovávaných osobních údajů subjektu může Eshop požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


ZPŮSOB DORUČENÍPOŠTOVNÉBALNÉ
osobní převzetí na provozovně
zboží OSOBNĚ PŘEVZATÉ V MÍSTĚ SÍDLA FIRMY po osobní domluvě na dni a hodině, kamenný obchod nemáme a bohužel nemůžeme z kapacitních důvodů ani nikam zboží zdarma doručovat......abychom předešli případným nedorozuměním, prosím uveďte nám do poznámky, kdy si budete chtít objednávku vyzvednout, určitě se domluvíme :o)
ZDARMAZDARMA
doporučený balík ČP do 500,-Kč
balík bude odeslán prostřednictvím České pošty POZOR!!! Nelze kombinovat s DPD a PPL! pouze ČR V období od listopadu do prosince je doručování vcas velmi nespolehlivé a může trvat i měsíc z důvodu nedoručování zásilek na dobírku jsme byli nuceni tuto službu z naší nabídky vyřadit, děkujeme za pochopení
99,00 KčZDARMA
balík Na poštu ČP nad 501,-Kč
balík bude odeslán prostřednictvím České pošty POZOR!!! Nelze kombinovat s DPD a PPL! pouze ČR V obdobi od listopadu do prosince je doručení včas velmi nespolehlive z důvodu nedoručování zásilek na dobírku jsme byli nuceni tuto službu z naší nabídky vyřadit, děkujeme za pochopení
149,00 KčZDARMA
balík do ruky ČP nad 501,-Kč
balík bude odeslán prostřednictvím České pošty adresátovi do ruky POZOR!!! Nelze kombinovat s DPD a PPL! pouze ČR z důvodu nedoručování zásilek na dobírku jsme byli nuceni tuto službu z naší nabídky vyřadit, děkujeme za pochopení
139,00 KčZDARMA
DPD
přepravní služba, doručení do 48 hodin ode dne převzetí pracovníkem DPD, balíček bude odeslán v následujících pěti maximálně deseti pracovních dnech prostřednictvím DPD, vše záleží na naší vytíženosti a skladu, snažíme se ale vždy odeslat balík co nejdříve je to možné, info o odeslání obdržíte emailem. Čas dodání balíčku je v kompetenci vybrané dopravní společnosti.
139,00 KčZDARMA
DPD PRIVATE
přepravní služba, doručení do 48 hodin ode dne převzetí pracovníkem DPD, balíček bude odeslán v následujících pěti maximálně deseti pracovních dnech prostřednictvím DPD, vše záleží na naší vytíženosti a skladu, snažíme se ale vždy odeslat balík co nejdříve je to možné, info o odeslání obdržíte emailem. Součástí je služba Predict, díky které budou příjemci vědět na hodinu přesně kdy přijedeme.
169,00 KčZDARMA
zahraničí
po obdržení objednávky odešleme podklady pro zaplacení, pohybuje se dle výše objednávky od 350-690,-Kč
ZDARMAZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADYPOPLATEK
platba hotově na provozovně
na naší adrese, nikoliv na poště nebo od pošťáka :o))
BEZ POPLATKU
převodem na účet
balíček bude odeslán po úhradě předepsané částky na náš účet (max. do 5ti pracovních dní) v následujících maximálně pěti pracovních dnech prostřednictvím vami zvoleneho přepravce, vše záleží na naší vytíženosti, snažíme se ale vždy odeslat balík hned druhý den po úhradě, ale někdy je balíčků tolik, že se to bohužel nedá stihnout, info o odeslání obdržíte emailem<br>pouze ČR
BEZ POPLATKU
dobírkou DPD
přepravní služba, doručení do 48 hodin ode dne převzetí pracovníkem DPD, balíček bude odeslán v následujících pěti maximálně deseti pracovních dnech prostřednictvím DPD, vše záleží na naší vytíženosti a skladu, snažíme se ale vždy odeslat balík co nejdříve je to možné, info o odeslání obdržíte emailem...pouze ČR a pouze DPD! !!!!!v současné době je možná pouze platba kartou!!!!!
60,00 Kč
zahraničí
po obdržení objednávky odešleme podklady pro zaplacení
 
...
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko . Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese e-shopu
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5000820001/5500, vedený u společnosti Raiffeisen bank (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5ti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího orechovka@inmes.cz

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy orechovka@inmes.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2.     Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5.     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Slezanů 2298/7, 169 00 Praha 6, orechovka@inmes.cz adresa elektronické pošty, telefon 602541312

 

 

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Kde nás najdete

Slezanů 2298/7

Praha 6

Mapa

 

 
Kontakty
Ing. Martina Cikhartová
8-20
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz